full belly

12:57 PM


8 [[RH]] AGEMONO-YA -KARAAGE- (fried chicken)
6 [[RH]] AGEMONO-YA -TEBASAKI- (chicken wing)
5 [[RH]] AGEMONO-YA -HAKARI- (scale)
9 [[RH]] AGEMONO-YA -KOROKKE- (croquette)
7 [[RH]] AGEMONO-YA -NIKU DANGO- (meat ball)
20 [[RH]]  AGEMONO-YA -OYASSAN- (daddy chicken)
16 [[RH]] AGEMONOYA Chair (ZABUTON) Blue
17 [[RH]] AGEMONOYA Chair (ZABUTON) Yellow
17[[RH]] AGEMONOYA Chair (ZABUTON) Red
13 [RH]] AGEMONO-YA -DAI- (working table)
1[[RH]] AGEMONO-YA  -Building- [RARE]
2 [[RH]] AGEMONO-YA -Fryer stand- [RARE]
3 [[RH]] AGEMONO-YA -NOBORI (chikin)-
S O U E N' Bnchou kago Kuro RARE 16
- CCB - LM

You Might Also Like

0 comments